fbpx

Algemene Voorwaarden Hexade

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Hexade opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • “Diensten”: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige offerte, opdrachtbevestiging of andere overeenkomst in het kader van de levering van diensten door Hexade.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door Hexade, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Hexade zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Hexade kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

4. Uitvoering van de dienstverlening

 • Hexade zal zich inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de in overleg vastgestelde afspraken en procedures.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft Hexade het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Wijzigingen en meerwerk

 • Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Meerwerk zal alleen op basis van wederzijdse overeenstemming worden uitgevoerd en zal apart worden gefactureerd.

6. Betalingsvoorwaarden

 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Hexade aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

7. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Hexade geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Hexade totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Hexade gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8. Klachten en gebreken

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hexade.

9. Aansprakelijkheid

 • Indien Hexade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10. Overmacht

 • Hexade is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hexade partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waar Hexade gevestigd is.

12. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Hexade en kunnen door Hexade worden gewijzigd.

Jouw digitale partner
in crime

Ontdek de kracht van technologie om jouw bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. Samen creƫren we innovatieve oplossingen voor de digitale wereld van morgen.

Volg ons

Abonneer op onze nieuwsbrief

Powered by Hexade

BTW BE 0805.495.720
IBAN BE23 7330 7346 4291